Reglement

Genootschap Onafhankelijke Adviseurs Golfbanen (GOAG)

Aanleiding

Aanleidingen voor het in 2017 oprichten van het Genootschap van Onafhankelijke Adviseurs Golfbanen (GOAG):

 • Adviezen af te stemmen op de specifiek Nederlandse situatie, onder andere wat betreft veranderende wet- en regelgeving en beleidsontwikkelingen.
 • Onderstrepen van het belang van onafhankelijke deskundigheid.
 • De meerwaarde die het kan hebben om gezamenlijk kennis en ervaringen uit te wisselen.
 • Het aan de markt kenbaar maken dat in Nederland uitstekende kennis aanwezig is op het gebied van golfbaanaanleg, -onderhoud en -beheer.

Missie

Het GOAG is opgericht met als missie ondersteuning bieden bij het realiseren van:

De kwaliteit van de aanleg, het onderhoud en beheer van golfbanen structureel op een duurzaam hoger niveau te brengen/te houden.

GOAG doet dit door:

 1. Binnen het GOAG kennis en ervaringen uit te wisselen, te bundelen en af te stemmen op toekomstbestendig terreinbeheer van golfbanen in met name Nederland.
 2. Onderling samenwerken en feedback geven bij complexe materie en projecten of bij innovaties in constructies of toepassingen van materialen en dergelijke.
 3. Bevorderen van een objectief kader door het afstemmen van gevalideerde protocollen, de opzet van adviezen en door uitwisselen van gevalideerde tools gericht op ‘structurele kwaliteit van golfbanen’.
 4. Een toegankelijk portaal te bieden aan partijen die hoogwaardig en onafhankelijk advies wensen inzake aanleg, onderhoud en beheer van golfbanen.
 5. De GOAG leden kunnen snel ter plaatse zijn, zijn goed bekend met de lokale omstandigheden en kunnen situaties daardoor snel inschatten.
 6. Gezamenlijke PR en marketing ter bevordering van het inschakelen van onafhankelijke golfbaanadviseurs.
 7. Verzorgen van kwalitatieve achtervang voor de klant, in geval van onvoorziene persoonlijke omstandigheden.
 8. Bemiddeling en/of het verzorgen van een “second opinion” bij meningsverschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij het uitvoeren van bijvoorbeeld uitbesteed onderhoud.
 9. De inbreng van expertise bij een arbitrage onderzoek.

Waarborg

 1. Het GOAG staat borg voor deskundig, objectief en onafhankelijk advies op het gebied van golfbaanaanleg, -onderhoud en -beheer.
 2. Alle GOAG-leden onderschrijven de gezamenlijk vastgestelde criteria en verlenen hun diensten in de geest van deze criteria.
 3. Het lidmaatschap van het GOAG is vrijwillig, maar alleen mogelijk met >67% instemming van alle GOAG-leden. Het lidmaatschap is gebaseerd op de hieronder genoemde criteria.
 4. Minimaal tweejaarlijks wordt door de gezamenlijke GOAG-leden, in vergadering bijeen, beoordeeld of individuele leden zich voldoende conformeren aan de gezamenlijk criteria.
 5. Het lidmaatschap eindigt op eigen verzoek of indien niet meer, of niet meer in voldoende mate aan de criteria wordt voldaan.
 6. Indien een individueel lid onvoldoende handelt in de geest van het GOAG, kunnen de overige GOAG leden hem of haar daarop wijzen en bij herhaling of in een ernstig geval, besluiten tot onvrijwillig schrappen van het lidmaatschap in het belang van de goede naam van het GOAG.
 7. Het GOAG is een functioneel samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid.

Criteria GOAG-lidmaatschap (de leden): 

 1. Opereren zelfstandig in de markt vanuit een professionele organisatie in de golfsector of als zelfstandig ondernemer, volledig vrij van commerciële belangen. GOAG leden worden lid op persoonlijke basis.
 2. Werkzaamheden van GOAG leden richten zich voornamelijk op de intensief beheerde delen van de golfbaan; de kortgrasvegetaties.
 3. Zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met waarbij de bedrijfsactiviteiten o.a. gericht zijn op golfbanen, eventueel in combinatie met sportterreinen.
 4. Werken volgens gedragscodes, zekerheden en algemene voorwaarden (bijvoorbeeld conform De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011), of opvolgers van deze regeling danwel gelijkwaardig).
 5. Handelen minimaal op HBO werk- en denkniveau en hebben een bewezen staat van dienst om te adviseren over de aanleg, het onderhoud of het beheer van een golfbaan.
 6. Richten zich primair op golfbaanonderhoud en -beheer vanuit hun kennis van de specifiek Nederlandse situatie wat betreft bodem, waterhuishouding, klimaat, wet- en regelgeving en beleidsontwikkelingen.
 7. De voertaal van het genootschap is in beginsel de Nederlandse taal.
 8. Richten hun adviezen op het verbeteren en borgen van de structurele kwaliteit op de lange termijn, zonder de urgentie van de korte termijn uit het oog te verliezen.
 9. Zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen adviezen of deeladviezen en het op peil houden van hun eigen vakbekwaamheid.
 10. Zijn, behoudens onvoorziene omstandigheden, bij minimaal 75% van de GOAG-vergaderingen per kalenderjaar aanwezig.
 11. Zorgen ieder afzonderlijk of gezamenlijk voor het actueel houden van (hun) kennis en vaardigheden m.b.t. de groei en ontwikkeling van kortgrasvegetaties via het op gezette tijden bijwonen/volgen van (inter)nationale cursussen, opleidingen, trainingen. Zijn daarnaast lid van (inter)nationale branche organisaties of beroepsorganisaties en dragen ieder afzonderlijk of gezamenlijk zorg voor het lezen van (inter)nationale vakliteratuur op HBO of universitair niveau.

De expertises van GOAG-leden

De GOAG-leden zijn divers in hun expertises, waardoor zij elkaar met hun specialismen kunnen versterken en daardoor in staat zijn om snel en breed multidisciplinair te opereren voor opdrachtgevers. Expertisegebieden omvatten onder andere:

Algemeen management en projectorganisatie:

 • Projectorganisatie en projectbegeleiding bij aanleg en renovatie
 • Contractvorming en begeleiden bij uitbesteden/aanbesteden van aanleg, renovatie en onderhoud
 • Opstellen van beheerovereenkomsten
 • Advies en begeleiding bij projecten.

Beheer en onderhoud van de baan:

 • Greenkeeping, baanonderhoud, onderhoudstechnieken.
 • Cultuurtechnische vraagstukken.
 • Agronomische vraagstukken.
 • Inventarisatie, kwaliteitsanalyse en kwaliteitsborging van speelkwaliteit en beheerkwaliteit van golfbaanonderdelen.
 • Praktische uitvoering en implementatie van Green Deal Sportvelden.
 • Wet natuurbescherming
 • Initiëren en begeleiden van innovaties op het gebied van materialen en constructies bij aanleg en renovatie.
 • Initiëren en begeleiden van innovaties op het gebied onderhoudsprogramma’s en machine-inzet.

Organisatie GOAG

 • GOAG werk op basis van dit Huishoudelijk Regelement, is geen rechtspersoon en enkel een functioneel samenwerkingsverband.
 • Voorzitter en secretaris rouleren per vergadering.

Aangesloten leden

Ernst Bos, Niels Dokkuma, Maurice Evers, Jan van Mondfrans, Ian Ouwerkerk, Casper Paulussen, Lambert Veenstra

Utrecht, 20 december 2017