Maurice Evers

Reeds vele jaren investeert Lumbricus eigenhandig en met (inter)nationale partners in onderzoek. Altijd op zoek naar relaties tussen bodem en gras en haar leefomgeving. Speerpunten daarbij zijn: organischestofdynamiek in sportbodems, waterbeheersing in toplagen en optimalisering van plantenvoeding gekoppeld aan grassoorten. Een goede gebruikskwaliteit jaarrond is daarbij een vaste randvoorwaarde. De ontwikkelde kennis stopt Lumbricus in haar diensten en producten.

Lumbricus heeft diverse moderne meetapparatuur en hanteert een gestandaardiseerde visuele beoordelingssystematiek waarmee objectieve gegevens worden verkregen over de actuele kwaliteit van een sportveld of golfbaan. Kwaliteitsonderzoek in het veld richt zich op: bodemtechnische kwaliteit (o.a. profielopbouw, vilt, waterhuishouding en voeding), grastechnische kwaliteit (o.a. zodesamenstelling, ziektewerendheid en beworteling) en gebruikskwaliteit (o.a. vlakheid, balsnelheid, balstuit, lijnvastheid, eerlijkheid en uniformiteit). Naast maatwerk levert Lumbricus de volgende drietal standaard diensten:

  • Nulmeting: Eenmalig onderzoek voor vaststelling van een begin/startsituatie. In Golf GIS te combineren met de Golf Quality Monitor (samenwerking met NLadviseurs).
  • Voortschrijdende kwaliteitsbewaking: Meerdere keren per jaar worden referentie oppervlakten beoordeeld en worden heldere adviezen voor (groot)onderhoud verstrekt.
  • Probleemanalyse: Acute problemen worden in kaart gebracht en een plan van aanpak wordt opgesteld. Begeleiding bij uitvoering is mogelijk.

M.A.A. Evers,

Bodemkunde en bodemvruchtbaarheid (Universiteit Wageningen,1993), Senior sports turf consultant

.